Vol 3, No 01 (2018)

Journal of Ayurveda and Integrated Medical Sciences (JAIMS)

Table of Contents

Articles

Ravindra Angadi, Rekha J.
PDF
Shiksha Kumari, Minakshi Chaudhary, Rakesh Sharma
PDF
Upasana Priya Ali, Ranjit Singh
PDF
Dhanesh Kannan, Ravindra Angadi, Krishnendu O. Nambiar
PDF
Rashmi Pareek Ayatullah Hosne Asif, Nisha Kumari Ojha
PDF
Sangeeta ., Rajendra Prasad, V. K. Srivastava
PDF
Aswathy S., Lakshmi M. K.
PDF
Kavitha ., Shrikanth P., Ravikrishna S., Suchithra Prabhu
PDF
Naveen Kinagi, Pavan ., Vijaykumar ,3 C. R. Honawad4Professor a B. Chavadi, C. R. B. CHonawa
PDF
Umapati C. Baragi, Jyoti M. Ganer, Sachin S. Bagali
PDF
Rajendra Paliwal, Rashmi Pareek
PDF
Visakh M. D., Veena Shekar, Sujathamma K.
PDF
Sachin S. Bagali, Umapati C. Baragi
PDF
Pavan Kulkarni, Naveen Kinagi, Vijaykumar B. Chavadi, Prakash Deshpande
PDF
Sharada Sphoorthi Y., Gopikrishna S.
PDF
Rajendra Kumar Kinagi, Rashmi Pareek
PDF
Archana Kashid Zende
PDF
Ashok Kumar Panda
PDF