Vol 38, No 4 (2018)

Agricultural Science Digest

Agricultural Science Digest

Table of Contents

Agricultural Science Digest

Shivalika Sood, Hari Singh, C. Soumya
Mamta Gautam, K.K. Gautam, R.K. Panwar, S.K. Verma
R.S. Anjana, K.R. Sheela
V. Mahesh, R.K. Grover, R.S. Geetha
K. Abirami, V. Baskaran, P. Simhachalam, K. Venkatesan, D.R. Singh
Rituraj Neog
S.U. Pawar, H.S. Garud, B.V. Asewar, I.A.B. Mirza
Workye Melese, Aschalew Assefa, Kirkim Dehninet
G. Rajitha, M. Srinivasa Reddy, P.V. Ramesh Babu, V.Uma Maheshwari
K. Subbulakshmi, R. Ravikesavan, C. Babu, K. Iyanar
V. Kavitha, M. Chinnadurai, S. Angles, R. Sangeetha
Subhrajyoti Mishra, Dilip Kumar Dash
K. Thakuria, P. Bharali, C. Thakuria
Dipak Nath, Subhra Shil
Meenu Gupta, Munish Leharwan, Arti Shukla
Vaidehi Chandorkar, Aboli Chimurkar, Ashok Gomashe
K. Rukmini Devi, B.Satish Chandra, Y. Hari, V. Venkanna