Vol 7, No 01 (2019)

Indian Journal Of Agricultural Research

Table of Contents

Anusandhan Vigyan Shodh Patrika

Rajeev Kumar Singh, Bhupal Singh
Mohit kumar Tiwari, Pratibha Gupta
Dinesh Kumar
Ansingh Chouhan, Jagrati Tripathi, Narpat Singh Dawar
Satish Kumar Sharma
Rashmi Tewary
Afren Ansari, A K Shukla, M A Ansari
Arvind Singh
Pratibha Gupta
Ram Kathin Singh
Devendra Kumar, Sakshi Gupta
Pallavi Dixit
Vijay Kumar
Piyush K. Singh, R. A. Singh
Rakesh Kumar Singh
Priti Bajpai
Kanti Pandey
Divyansh Srivastava
Archna Sinha
Ashutosh Tripathi, Ajay Kumar Pal
Deepak Kohli
Vanana Vanana
Mahendra Pratap Singh
Deepak Kumar Srivastava, Bhanu Pratap Singh
Ravi Kumar, Nagendra Nath Pandey, Akash Singh, Abhay Pratap Singh, Satyendra Misra, Vaibhav Shukla
A. K. Chaturvedi
Sachin C. Narwadiya
Waqar Ahmed, Neville D’Cunham
Pramod Kumar Singh, Devendra and Rakesh Chandra Nainwal2 Singh, Rakesh Chandra Nainwal
Pradeep Kumar Srivastava
Deepika Sahu, Mohd. Ayub Ansari