Vol 5, No 2 (2014)

International Journal of Processing and Post Harvest Technology

Table of Contents

Articles

P. V. ALFIYA, V. PALANIMUTHU, SANTHI MARY MATHEW, SUDHA DEVI
THUSHARA T. CHANDRAN, C. MINI
SMITA U. KHODKE, KIRAN S. SHINDE, GOVIND B. YENGE
P. H. BAKANE, M. B. KHEDKAR, A. B. WANKHADE, R. V. KOLHE
H. P. GEETHA, V. PALANIMUTHU, B. RANGANNA
RASHMI PATIL, V. U. RAUT, R. S. WANKHADE
D. M. SHERE, V. S. PAWAR, P. D. SHERE
Md. ALEEM ZAKER, K. A. SYED, R. S. HARKAL
G. SATHISH, V. PONNUSWAMI, I. GEETHALAKSHMI
DEO SHANKAR, N. SHUKLA, J. L. NAG, M. K. SAHU
GOVIND B. YENGE, SHUBHANGI D. SHELAR, KIRAN S. SHINDE
RASHMI PATIL, V. U. RAUT, R. S. WANKHADE
N. KUMARASAMY, C. SEKAR
D. H. MITRANNAVAR, R. A. YELEDALLI
UPALI SAHU, KAMLESH PRASAD, PRITHVIRAJ SAHOO, B. B. SAHU
A. SOBHANA, JOSE MATHEW