Journal of Ayurveda and Integrated Medical Sciences (JAIMS)

Journal of Ayurveda and Integrated Medical Sciences (JAIMS)
Publisher : Charaka Publishing House, Vijayapur (Karnataka)
Editors-In-Chief: Dr. Umapati C. Baragi. M.D.,Ph.D.(IPGT&RA)
No. of Issues Per Year : 6   |   Frequency: Bi-monthly
Online ISSN: 2456-3110 | Indexed with :Ulrich's. Crossref, DOAJ

Vol 5, No 04 (2020)

Journal of Ayurveda and Integrated Medical Sciences

Table of Contents

Journal of Ayurveda and Integrated Medical Sciences

Suvarna P Nidagundi
PDF
Varsha M Bhiradi, Prasadshakti G Gannur, N B Mashetti
PDF
Suresh Y, Prashanth B K, Ravi Rao, Zenica Souza, Krishnamurthy M S
PDF
Kiran K, Vasantha B, Muttappa Totad
PDF
Vijayakumar P S, Sahana A U, Anusha Rajanna
PDF
Anusha P R, Chandrakanth Bhat, Hariprasad Shetty, Sudhakar Bhat
PDF
Munna Kumar, Ajay Kumar Singh, Uma Shankar Chaturvedi, Mukesh Kumar
PDF
Raosaheb A Deshmukh
PDF
Shrikanth A S, P G Jadar
PDF
Shinitha P V
PDF
Nikhil S, Geetha B Markande, Prashanth Jain
PDF
Reshmi P K, Sudarshan A, Jeejo Chandran
PDF