Vol 0, No of (2019)

Legume Research An International Journal

Table of Contents

Legume Research An International Journal

Supriya Dixit, Mukesh Srivastava, Pramod Katara
Sultan Kýymaz, Ramazan Beyaz
B. KIR
A. Kargiotidou, F. Papathanasiou, D. Baxevanos, D.N. Vlachostergios, S. Stefanou, I. Papadopoulos
V. Ramamurthy, D. Mamatha, K.V. Niranjan, R. Vasundhara, K. Ranjitha, M. Chandrakala, S.K. Singh
M.A. Saleem, G.K. Naidu, H.L. Nadaf, P.S. Tippannavar
A.K. Dhaka, Karmal Singh, Satish Kumar, Bhagat Singh, J.K. Bhatia, Navish Kumar
Sunita Mahapatra, Tanya Marak, Trina Sandham, Srikanta Das
Ramesh Singh Pal, Anuradha Bhartiya, Lakshmi Kant, Jay Prakash Aditya, Krishna Kant Mishra, Arunav Pattanayak