Vol 11, No SUP-1 (2019)

Samridhi

Table of Contents

A Journal of Physical Sciences, Engineering and Technology

Abdul Ghafoor Malang, Sunil Kumar Tengali
PDF
Amna K Sonu, Divya K K
PDF
Ankur Shokeen, BK Pradeep Kumar
PDF
Ashlesh D Karpe, S Kanimozhee, N Prashanth
PDF
Atharva Ramdurgkar, Nikhil Naik
PDF
B C Shrungashree, M K Abhishek, Ashok Das
PDF
Bhavana B, Sindhu D
PDF
Chungkham Jinita Devi, Avinash S Deshpande, Sachin S
PDF
Sunil Kumar Tengli, D.R Manideep Gouda
PDF
Irfan Saleem, Sunil Kumar Tengli
PDF
M S Jalaja, K N Nanjunda, N Shylaja, Avinash S Deshpande
PDF
B E Madhu, H G Preethi
PDF
N K Narayanaswamy, S Shivanna, S B Bramhananda, H C Vajrappa
PDF
G.N Naresh Reddy, Sunil Kumar Tengli, K Vismitha
PDF
G.N Naresh Reddy, Sunil Kumar Tengli, Mohammad Farooq Rakkasagi
PDF
GN Naresh Reddy, Valluru Viharika Reddy
PDF
CJ Pallavi, G Narayana
Rajashekhar S.Laddimath Ghafoor Malang, Nagraj S Patil, M Nataraj
PDF
T M Mohan Kumar, H Shivaprasad
PDF
M Sreenivasulu Reddy, Y Ramalinga Reddy, M Pallavi
PDF
M Sreenivasulu Reddy, Y Ramalinga Reddy, M Pallavi
PDF
Rajashekhar S Laddimath, Ajaybhaskar V Reddy, K Raghupathi
PDF
Raghupathi K C Shrungashree, Shivaprasad H K Abhishek, Mohan Kumar T M2, Das, Nanjunda K N1 Nongrum
PDF
P Jeevitha, K M Shruthi, N H Apoorva, S U Srinidhi
PDF
M A Nagesh, A E Abhishek
PDF
K Dixit, N Shylaja, K N Nanjunda
PDF
Tahzeebul Hasan Siddiqui1, Rakesh Kumar Yadav
PDF
KV Pooja, S Sachin, Wadki Venkatesh
PDF
Premlatha K Naidu, Pradeep Kumar BK
PDF
Ramakrishna , D S Jagadeesha
PDF
Sachin T M, B Vinayaka
PDF
Shashi Kumar A, G Narayana, B K Narendra, CH Rohith
PDF
Shivanan Mendigeri, K P Tejaswi, Sachin Kulkarni
PDF
Shylaja N, Mahesh , Rakesh B Desai, Sagar Neelshetty
PDF
T Siddartha, S Kanimozhee, N Prashanth
PDF
Soumya Pashupatimath, S Kanimozhee, N Prashanth
PDF
Sriram Mustapure, A V Sriram, S Shivanna
PDF
Sunil Kumar Tengli, R Rangaswamy
PDF
Sunil Kumar Tengli, Satvik Gowda
PDF
Sunil Kumar Tengli, Ajay Kumar K M, Suraj Hearalagi, M Jaswanth, R V Nagaraja, Bangala Bebel Eri
PDF
Tejas D Doshi, M B Patil
PDF
N Thulasi, Megha Vijayan
PDF
Vikram V, Avinash S Deshpande, K N Nanjunda
PDF
Pallavi M
PDF
Ajaybhaskar Reddy, Y Ramalinga Reddy, Adarsh S Rathod, Abhishek K Jagade, Deepak Kumar Singh
PDF
A Muralidhar, Sunil Kumar Tengli
PDF
A Sanjay Raj, Aparna S. Bilagi, Rajashekhar S. Taddimal
PDF
H. . Shivaprasad, Y Ramalinga Reddy, S. Harinath, M. Sreenivasulu Reddy
PDF
Sunil Kumar Tengli, Savitha Savitha, Meghashree Meghashree, Sai Pavan, Subhash Subhash, Maria Celina
PDF
Avinash N Rao, Gayana B C, Avinash S. Deshpandey
PDF
Avinash N Rao, Gayana B C
PDF
B S Bhavya, T V Reshma, S S Sankalpasri
PDF
M S Bhojaraja, Avinash N N Rao
PDF
Rajani V. Akki1, V Lavanya
PDF
N Shylaja, E R Babu , K N Nanjunda , M Sreenivasulu Reddy
PDF
M P Pavithra, Pushpa Lumina, Omkar
PDF
M P Pavithra, Pushpa Lumina, R Akshay
PDF
Pushpa Lumina, M Pavithra, K yeshwanth, Jai Kishore R
PDF
Pushpa Lumina, M Pavithra, T Dhanraj
PDF
K m Shruthi, P Jeevitha, Nandre Shrenik
PDF
N Prashanth, C Tejas, S Kanimozhee, Y Ramalinga Reddy
PDF
M P Pavithra, Pushpa Lumina1, Dr Harinath
PDF
K M Shruthi, P Jeevitha
PDF
S S Sankalpasri, Poojashri R. Naik, T V Reshma, H M. Tanu
PDF
Pushpa Lumina, M P Pavithra, S Harinath
PDF
Rajashekhar S. Laddimath, Ajaybhaskar V. Reddy, K. Raghupathi
PDF
M Sreenivasulu Reddy, Y Ramalinga Reddy, M Pallavi
PDF
M Sreenivasulu Reddy, Y Ramalinga Reddy, Pallavi M.
PDF
T M Mohan Kumar, Shivaprasad H., Avinash S. Deshpandey
PDF
Rajashekhar S. Laddimath, Nagraj S. Patil, Nataraj M.
PDF
D N Nandini, Y Ramalinga Reddy, Ahmad Nawid Baridost
PDF
D N Nandini, Y Ramalinga Reddy, Meghna
PDF
D N Nandini, Y Ramalinga Reddy, B N Preethika
PDF
D N Nandini, Y Ramalinga Reddy, N Thilak Gowda
PDF
M Sreenatha, B R Medini, B Vinayaka, B Suresh, G A Amaranatha
PDF
S Ramyashree, Challa Prathyusha, D N Nandini, P Shivanand
PDF
M Sreenivasulu Reddy, Gyanen Takhelmayum, Y Ramalinga Reddy
PDF
K Raghupathi, H Shivaprasad, T M Mohan Kumar, K N Nanjunda
PDF
P Jeevitha, K M Shruthi, N H Apoorva, S U Srinidhi
PDF
M A Nagesh, A E Abhishek
PDF
S R Rajiv, S Harinath, Sunil Kumar Tengali
PDF
I Blessing, R Nanda Kishore
PDF
Rajani V Akki, R Abhishek
PDF
Jayachandra , Sunil Kumar Tengli, Ajay Baskar Reddy
PDF
K N Nanjunda, Shiva kumar, Sahil Nayak, B R Amith
PDF
H Ravi Kumar, N S Kumar
PDF
A Brunda, B Suresh, M Sreenatha, N Prashanth
PDF
Avinash Kumar, B Suresh, M Sreenatha, K Chandraprakash
PDF
S Aarathy, G A Amaranatha
PDF
S Naveen Bheempal, B Vinayaka
PDF
G A Amaranatha, D Darshini
PDF
B. Bhavana, Archana N Raj
PDF
Saksheshwari Saksheshwari, M. A. Nagesh
PDF
K Nandini, M Pradeep Reddy, J Raveesh
PDF

Articles

Priyanka .
PDF
Satpal ., Samridhi Huria
PDF