Vol 4, No 02 (2018)

SMS Journal of Entrepreneurship and Innovation

Table of Contents

SMS Journal of Entrepreneurship and Innovation

S. Sruthi, R.S. Gowthami, Prasant Kumar Panda
PDF
Amit Kishore Sinha, Rishi Raman Singh, Rohit Mehta
PDF
Dinesh Kumar, Dr. Jyotirmaya Mahapatra
PDF
Anil Kumar Singh, Maw Sorum, NERIST Nirjuli
PDF
Abhishek Mishra
PDF
Bikas Agrawal, Abhilekh Thakur, Gufran Ahmad
PDF
Dr. PARAG SUNIL SHUKLA, PROFESSOR (DR.)PARIMAL H. VYAS
PDF
Sarika Singh, Alok Kumar Rai
PDF
Dr. Bhagwan Singh, Dr. Sachin Kumar, Mrs. Sunita Yadav
PDF
Sunit Kumar Mishra
PDF
Narayana Maharana, Suman Kalyan Chaudhury
PDF