maihlaa saSa@tIkrNa AaiNa AanaMdI iSaxaNaat maihlaaMcaI mah%%vaPaUNa- BaUimaka

  • saairka gaaOtma baihrT esa.ena.DI.TI.iSaxaNaSaas~ mahaivaValaya puNao
Keywords: .

Abstract

Baart sarkarnao 2001 ho vaYa- maihlaa sabalaIkrNaacao vaYa- mhNaUna GaaoiYat kolao haoto.s~IyaaMcyaa sabalaIkrNaasaazI raYT/Iya QaaorNa The National policy for the Empowerment of women ho 2001 maQao maMjaUr krNyaat Aalao.kayado va klyaaNa kaya-k`maacyaa maaQyamaatUna Aaiqa-k‚saamaaijak‚SaOxaiNak va rajaikya yaa sava-ca xao~amaQyao maihlaaMnaa pu$YaaMcyaa baraobarInao hkk va djaa- p`dana k$na doNao ivakasaasaazI saMQaI ]plabQa k$na doNao AaiNa s~I pu$Ya Asamaanata naYT krNao yaa p`ik`yaolaa s~I saxamaIkrNa mhNatat.samaajaat maihlaaMnaa svaaya%t saxama krNyaacyaa dRYTIkaoNaatUna Anaok AiBayaana rabaivalao jaatat.pNa Krca is~yaa "Abalaa" Aahot ka ?mauLat BaartIya maihlaa kQaI Abalaa navhtIca Baart ha navadugao-caI pUjaa krNaa­yaa saMskRtItIla s~I Sa@tIcaa doSa Aaho. Kr pahta maihlaaMmaQyao inasagaa-kDUna kahI doNagyaa puR$YaaMpoxaa jaast Aahot.maihlaaMmaQyao sahnaiSalata‚navainamaa-Naxamata‚saMGap`orNaa‚saaOdMya-dRYTI‚bacat vaR%tI [%yaadI gauNa puR$YaaMpoxaa jaast Aahot.s~I hI doSaacao BaivaYya zrivaNaarI Sa@tI Aaho %yaamauLo hI Sa@tI saudRZ saxama AaiNa AanaMdI banaivaNao hI samaajaacaI jabaabadarI Aaho.
Published
2022-09-01