Vol 5, No 43 (2018)

Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

Scholarly Research Journal for Interdisciplinary
Studies

Table of Contents

Articles

Parul Aggarwal
PDF
Manisha Sharma
PDF
Varinder Kumar
PDF
J. D. Singh, Satinder Kaur
PDF
Ujjwal Kumar Halder, Subhajit Saha
PDF
Swarupa Bhatia, Parag Ajagaonkar
PDF
K. K. Sumathi
PDF
Dinesh Chahal, Mirza Muneeb Manan
PDF
O. Senthil Kumar , S. Devasahayam Selvakumar
PDF
J. Shakila
PDF
Yudhpreet Singh
PDF
Bharati Chand
PDF
Arun Kumar
PDF
Jajneswar Sethi
PDF
n[aUm_m§Mm Aä`mg, IamV gy`©H$m§V Zm_ Singh, CnbmZo _oKm _hmXod Singh
PDF
Manali Anuje, Ruchita Bhavsar, Pranjali Dahale, Mansi Raut, Navnath Nighot, Sheetal Pardeshi, Prafulla Shede
PDF
Mudasir Sultan, S. K. Tyagi
PDF